W3C

سند مدل شیء (DOM) خصوصيات سبك سطح 2

نسخه 1.0

توصيه W3C در تاريخ 13 نوامبر سال 2000

آدرس اين نسخه:
http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Style-20001113
( PostScript file , PDF file , plain text , ZIP file)
نسخه اخير:
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Style/
نسخه پيشين:
http://www.w3.org/TR/2000/PR-DOM-Level-2-Style-20000927
ويراستارها:
كريس ويلسون از Microsoft Corp.
فيليپ لی هگرت از W3C, تيم ارتباط (از نوامبر سال  1999)
ويدر آپريو از Netscape Communications Corp.

كليه ‌ی حقوق چاپ و نشر 2000 W3C كه شامل تعهدات، علامت تجاری، استفاده از سند و  مجوز نرم افزار می‌ باشد، برای (MIT, INRIA, Keio) محفوظ است.


چكيده

اين خصوصيات سند مدل شیء شيوه نامه های سطح 2 و شيوه نامه های آبشاری (CSS)، پايگاه و زبان بی طرفی كه در مجوز برنامه‌ها و اسكريپتهای متحرك، نمايش محتوا و اسناد شيوه نامه ها را قابل دسترس و به روز در می‌ آورند را تعيين مي كند. سند مدل شیء در سبك سطح 2، بر اساس هسته‌ی سند مدل شیء سطح 2  [DOM Level 2 Core] و همچنين بر مبنای سند مدل شیء نماهای سطح 2 [DOM Level 2 Views] ساخته می شود.

وضعيت اين سند

اين قسمت وضعيت اين سند را در زمان انتشار آن توصيف می كند. اسناد ديگری ممكن است جانشين اين سند شوند. آخرين وضعيت اين رشته سندها در W3C نگهداری می شود.

اين سند بوسيله اعضای W3C و ديگر افراد علاقه‌ مند مورد تجديد نظر قرار گرفته و قبلا توسط مديريت W3C علامت گذاری و به  توصيه W3C تبديل شده است. اين يك سند ثابت است و می تواند به عنوان يك مرجع مناسب يا به عنوان يك مرجع اصولی ذكر شده برای ديگر اسناد، مورد استفاده قرار گيرد. نقش W3C در ايجاد توصيه اين است كه برای خصوصيات و ترويج همه جانبه و گسترش آن جلب توجه نمايد. اين عملكرد قابليت تعميم وب را بالا می برد.

اين سند به عنوان بخشی از فعاليت W3C DOM ارايه شده است. نويسندگان اين سند اعضای گروه كار DOM هستند. مدلهای متفاوت سند مدل شیء، ويراستارهای مختلفی دارند.

لطفا نظرات كلی در مورد اين سند را به ليست پست الكترونيك عمومی www-dom@w3.org ارسال فرماييد. يك بايگانی در http://lists.w3.org/Archives/Public/www-dom در دسترس می باشد.

نسخه انگليسی اين خصوصيات تنها نسخه‌ی اصلی در دسترس است (The English version of this specification is the only normative version). اطلاعات درباره ترجمه های  اين سند در http://www.w3.org/2000/11/DOM-Level-2-translations در دسترس می باشد.

 ليستی از اشتباهات شناخته شده‌ی اين سند در http://www.w3.org/2000/11/DOM-Level-2-errata در دسترس است.

ليست توصيه های رايج W3C و ديگر اسناد فنی ممكن است در http://www.w3.org/TR يافت شود.

جدول محتوياتThe manager of the translating group: Roauf(Raoof) Khalil Aqayi
مدير گروه ترجمه انگليسی به فارسی: رئوف خليل آقایی

Translator: Seyyed Abdul Qader Samadi  
ترجمه از انگليسی به فارسی: سيد عبدالقادر صمدی

The editor of the translated text into Persian: Rozhin Behyar
ويرايش متن ترجمه شده به فارسی: روژين بهيار

Translated this page into Persian/Farsi on 10th September 2007
اين صفحه در 10 سپتامبر 2007 به فارسی ترجمه شده است.
 

 Please report errors in this Translation to the http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators or to  yoursite2web@gmail.com

لطفا خطاهای موجود در این ترجمه را به http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators و یا به yoursite2web@gmail.com گزارش دهید.